پرورش ونگهداری گل شفلرا(درخت چتر)


نام فارسي : شفلرا (درخت چتر)
نام علمی : Schefflera actinophylla
نام انگليسی : Octopus tree – Australian ivy palm
خانواده :‍ Aralia ceae
روش تكثير: قلمه از انتهاي شاخه به طول12-8cm در اواسط تابستان
نوع خاك: خاك باغچه + كود خاك برگ يا خاك باغچه +كود دامي پوسيده
شكل ظاهري برگ وگل: هميشه سبز، رشد آهسته ،تك ساقه اي وبرگهاي مركب،پنجه اي كه از پنج برگچه مستطيلي تا تخم مرغي به رنگ سبز براق تشكيل شده كه از كه از يك نقطه خارج مي شوند و گاهي به صورت چماقي توليد ميشود ولي در برگچه هاي جوان تعداد برگچه ها 3 تا 7عدد مي باشد .(دو نوع سبز و ابلق طاس در محلات توليد مي شود)


نيازهاي محيطي:
دما : متوسط13 درجه سانتيگراد
نور : متوسط تا كم
آبياري : متوسط
آفات و بيماريها: حشرات سپر دار ،تريپس و شپشكهاي آرد آلود تحت شرايط گلخانه ممكن است مشكل ساز باشند.